Правила оформлення статті

На головну / Home       

  Параметри файлу:

Рукопис повинен бути підготовлений за допомогою Мicrosoft Word-2003/2016; формат сторінки – А4, орієнтація сторінки – "книжкова"; границі: всі по 2,5 см; інтервал між рядками – 1,0;  інтервал між абзацами "до", "після" – 0 пт.; відступи "ліворуч", "праворуч" – 0 пт.; відступ першого рядка – 1,25 см.

Обов’язкові елементи статті:

- індекс УДК у верхньому лівому куті сторінки (Times New Roman, 12 пт.);

- ініціалі і прізвище автора (авторів) великими літерами мовою статті (Times New Roman, 12 пт., вирівнювання – по правому краю);

- повна назва організації, де працює автор (Times New Roman, 10 пт., по правому краю);

- пустий рядок (Times New Roman, 12 пт.);

- назва статті великими літерами,  по центру (Times New Roman, 12 пт., жирний);

- пустий рядок (Times New Roman, 12 пт.);

- анотація  мовою статті (Times New Roman, 12 пт., курсив) не менше 500 знаків;

- перелік ключових слів, який починається зі слів: "Ключові слова:" (або"Ключевые слова:") (Times New Roman, 10 пт., курсив); - пустий рядок (Times New Roman, 12 пт.);

 - ініціали та прізвище автора (авторів) великими літерами другою мовою (Times New Roman, 12 пт., вирівнювання – по правому краю);

- повна назва організації, де працює автор (Times New Roman, 10 пт.,  по правому краю);

- назва статті великими літерами,  по центру (Times New Roman, 12 пт., жирний);

- пустий рядок (Times New Roman, 12 пт.);

- анотація другою мовою  (Times New Roman, 12 пт., курсив) не менше 500 знаків;

- перелік ключових слів, який починається зі слів: "Ключевые слова:" (або "Ключові слова:") (Times New Roman, 12 пт., курсив); 

- пустий рядок (Times New Roman, 12 пт.);

- ініціали та прізвище автора (авторів) англійською мовою великими літерами (Times New Roman, 12 пт., вирівнювання – по правому краю);

- повна назва організації  англійською мовою (Times New Roman, 12 пт., по правому краю);

- назва статті англійською мовою великими літерами, по центру (Times New Roman, 12 пт., жирний); - пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.);

анотація англійською мовою (Обсяг анотації англійською мовою для статей, які написані не англійською – не менше 1800 знаків. ОБОВ’ЯЗКОВО!!! Times New Roman, 12 пт., курсив); Рекомендована структура англійської анотації: мета статті, зміст роботи (метод, результати, область застосування), висновки;

- перелік ключових слів англійською мовою, який починається зі слів:  "Keywords: " (Times New Roman, 12 пт., курсив); 

- пустий рядок (Times New Roman, 12 пт.);

- основний текст статті (Times New Roman, 12 пт.), який, у відповідності до вимог МОН України, обов’язково повинен містити такі виділені елементи: Постановка проблеми; Аналіз останніх досліджень і публікацій; Мета дослідження; Викладення основного матеріалу дослідження; Висновки; Список використаної літератури.

·  підписи під рисунками - Times New Roman, 10 пт., жирний;

·  для набору формул використовувати тільки редактор формул Microsoft Equation 3.0 або MathType; формули по центру; нумерація формул – по правому краю; розміри:  Звичайний - 12 пт.; Крупний індекс - 7 пт.; Малий індекс - 5 пт.; Крупний символ - 18 пт.; Малий символ - 12 пт.;

·  для набору фрагментів програм використовувати шрифти Courier New (Courier);


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК  ХХХ.ХX

В.В. КРАВЧЕНКО, С.В. ОНОПЕНКО

Херсонський національний технічний університет

О.І. КОВАЛЕНКО

Херсонський  державний  університет

 

ВЛАСТИВОСТІ ПРОЦЕДУРИ ПОБУДОВИ РОЗКЛАДУ

 

Розглянуті властивості процедури побудови розкладу, яка формалізує картковий метод ручної побудови розкладу...

Ключові слова: процедура побудови розкладу, картковий метод…

 

В.В. КРАВЧЕНКО, С.В. ОНОПЕНКО

Херсонский национальный технический университет

А.И. КОВАЛЕНКО

Херсонский государственный университет

 

СВОЙСТВА ПРОЦЕДУРЫ ПОСТРОЕНИЯ РАСПИСАНИЯ

 

Рассмотрены свойства процедуры построения расписания, которая формализует карточный метод ручного составления расписаний…

Ключевые слова: процедура построения расписания, карточный метод

 

V.V. KRAVCHENKO, S.V. ONOPENKO

Kherson National Technical University

А.I. KOVALENKO

Kherson State University

 

THE PROPERTIES OF CONSTRUCTION THE SCHEDULE PROCEDURE

 

The properties of construction the schedule procedure, which formalizes a card method of hand-compiling the schedules, are considered. …

Keywords: the schedule procedure, … .

 

Постановка проблеми

Список використаної літератури

 

КРАВЧЕНКО Віктор Вікторович  д.ф.-м.н., професор кафедри математичного моделювання Херсонського національного технічного університету. E-mail

ОНОПЕНКО Сергій Васильович – аспірант кафедри технічної кібернетики Херсонського національного технічного університету. E-mail

КОВАЛЕНКО Олександр Іванович  к.т.н., доцент кафедри інформатики Херсонського державного університету. E-mail

Інформація про авторів – ОБОВ’ЯЗКОВА! Ці дані необхідні для заповнення форм при реєстрації статей в наукометричних базах, до яких входять журнали.  Без цих даних статті не будуть проіндексовані.